Tanya Jawab

Orang yang Berhak Menerima Zakat Disebut?

Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Secara bahasa, zakat itu sendiri berarti tumbuh, berkembang dan berkah. Sedangkan secara istilah zakat merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah dengan cara mengeluarkan sejumlah harta tertentu menurut syariat, dari harta-harta tertentu, dilaksanakan pada waktu tertentu, ditujukan pada orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu pula. Merujuk pada Badan […]
  • 4 min read
  • Sep 24, 2021